2. februar – svetovni dan mokrišč

2. februar – svetovni dan mokrišč

2. februar obeležujemo kot svetovni dan mokrišč. Mokrišča so edinstvena, danes ogrožena, a izjemno pestra omočja ter pomembni ekosistemi v naravi. So redno zadostno preplavljena s površinsko ali podzemsko vodo z izjemno pestrostjo rastlin in živali, ki za rast in razmnoževanje potrebuje mokro ali občasno mokro okolje. Prav tako se na teh ombočjih voda zadržuje dlje časa ter s tem preprečuje poplave in suše.

Mokrišča so pomembni ekosistemi v naravi, ki smo jih ljudje v preteklosti že skoraj uničili z zasipavanjem in izsuševanjem. Sedaj se nam pretekla dejanja že maščujejo, saj odsotnost mokriščnih območjih močno vpliva tako na povišanje števila sušnih dob kot tudi poplav. Mokrišča namreč sprejemajo odvečno vodo tekočih voda, napajajo podtalnico ter skrbijo za postopno izhlapevanje vode in tako preprečujejo suše.

visoko barje - Lovrenška jezera - Simon Cirkulan

Poznamo več tipov mokrišč, ki se razlikujejo po funkciji, tipu vode, nadmorski višini ter rastlinstvu in živalstvu. Med mokrišči tako poznamo:

 • močvirja – (visoko šašje, trstičevje, jelševje, močvirja ob vodotokih in stoječih vodah): Drava od Maribora do Središča ob Dravi, poplavna ravnica Mure, Ljubljansko barje, Krakovski gozd, mokrišča ob Spodnji Savi z dobravo in Jovsi, kraško porečje Ljubljanice, Čezsoški prodi in Vrbulje
 • poplavna območja rek – Šturmovci ob Dravi
 • rečne mrtvice – raven svet neposredno ob strugi reke (npr. mrtvica in rečni otok) – mrtvice na Muri in Dravi, Lahinja (Nerajski Lugi)
 • izlivi rek – območja, kjer se reke izlivajo v morje in se sladka voda meša s slano (npr: rečne delte, blatna obala ob oseki in slano močvirje)
 • kraška polja – Cerkniško jezero
 • nizka barja – Bloke, Zelenci
 • visoka barja – pokljuška in pohorska barja (Lovrenško barje), barja na Jelovici
 • poplavni gozdovi – poplavni gozd in mrtvice od reki Muri
 • mokrotni travniki
 • plitva jezera – območja s stalno ali nestalno vodo z nizkim pretokom (npr. ribnik, slano jezero in kratersko jezero)
 • mlake
 • ribniki – Podvinci
 • kali (na Krasu in v Beli krajini)
 • z vodo zalite gramoznice
 • peskokopi
 • glinokopi
 • območja obalnega pasu – območja med kopnim in odprtim morjem, na katerih ni vpliva rek (npr. obalni pas, mangrove in koralni grebeni)
 • soline – Sečoveljske soline, Strunjanske soline, Škocjanski zatok
 • brakična in t.i. polslana mokrišča

visoko barje - Lovrenška jezera - Simon Cirkulan

Mokrišča so lahko naravnega ali antropogenega nastanka.

Mokrišča so naravni zbiralniki vode, ki napajajo podtalnico, tudi vodonosnike, reke in jezera, velja pa tudi obratno – mokrišča se napajajo iz rek in jezer. Večina poplav v urbanem okolju je danes posledica uničevanja mokrišč ter neprimerne regulacije vodotokov. Mokrišča so namreč kot velike naravne spužve, ki ujamejo površinsko odtekajoče vode in jih počasi oddajajo, s čimer preprečijo velika nihanja nivoja vode.

Mokrišča z izhlapevanjem vode s površin blažijo sušo in poleti hladijo okolico, zato ugodno vplivajo na okoliško mikroklimo. Njihova bujna vegetacija čisti vodo, ki je obremenjena s strupenimi snovmi in prekomerno količino organskih odpadkov, ki jih v okolje spušča človek. Delujejo kot naravna čistilna naprava.

visoko barje - Lovrenška jezera - Simon Cirkulan

Poleg ostalih funkcij so mokrišča pomembni viri dobrin kot so ribe, les, trstika … ob preudarni rabi le-teh, imajo izjemno estetsko funkcijo, so mesta za rekreacijo in sprostitev, prav tako pa na njih živijo številne živalske in rastlinske vrste, med njimi precej redke in ogrožene vrste, ki jih znanstveniki proučujejo, mi pa se o njih učimo.

Za ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji skrbi projekt WETMAN z obnovo in izboljšanjem stanja šestih slovenskih mokrišč, ki so opredeljena tudi kot območja Natura 2000. To so Pohorska barja, Zelenci, Mura-Petišovci, Planik, Vrhe in Gornji kal. Območja predstavljajo različne tipe mokrišč (visoka in nizka barja, mrtvice, kale, mokrotne in poplavne travniki), ki pa v preteklosti niso bila ustrezno vzdrževana.

visoko barje - Lovrenška jezera - Simon Cirkulan visoko barje - Lovrenška jezera - Simon Cirkulan

Besedilo: Simon Cirkulan, Vir – tipi mokrišč: Wetman

Fotografije: Simon Cirkulan

admin